[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
 
 
 
เมนูหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับ ป.พ.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ลิงค์ที่น่าสนใจ
  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 (OBECQA) รายงานวิธีการและผลการดาเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา 2560 ( อ่าน : 15 / ดาวน์โหลด : 13 ) เจ้าของ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
19/มิ.ย./2560
ผลงานทางวิชาการ FullText
2 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด การสร้างคำใหม่และประโยคเพื่อการสื่อสาร วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ( อ่าน : 61 / ดาวน์โหลด : 15 ) เจ้าของ นางสาวสุมาลี ศรีจันทร์
13/พ.ค./2560
ผลงานทางวิชาการ < ไม่มี >
3 รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น รหัสวิชา ง33246 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 79 / ดาวน์โหลด : 15 ) เจ้าของ นายพีรยุทธ แสงฟ้า
27/เม.ย./2560
ผลงานทางวิชาการ < ไม่มี >
4 รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) วิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 692 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายอินทศักดิ์ เสนาใน
11/ก.พ./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
5 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 รหัสวิชา ค31202 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 1038 / ดาวน์โหลด : 112 ) เจ้าของ นายกิตติศักดิ์ พวงศรีเคน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
19/ก.ย./2557
ผลงานทางวิชาการ < ไม่มี >
6 PPK BACKWARD Model ( อ่าน : 888 / ดาวน์โหลด : 212 ) เจ้าของ นายบัณฑิต ประสิทธิ์นอก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
23/ธ.ค./2556
ผลงานทางวิชาการ FullText
7 การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง เด็กเส้น 3G2P ( อ่าน : 1250 / ดาวน์โหลด : 1937 ) เจ้าของ นายกิตติศักดิ์ พวงศรีเคน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
23/ธ.ค./2556
ผลงานทางวิชาการ FullText
8 วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้วยกระบวนการ 6 รู้ เชิดชูกานท์กวี ( อ่าน : 759 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางจุไรรัตน์ ประวันนา ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ
23/ธ.ค./2556
ผลงานทางวิชาการ < ไม่มี >
9 แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยใช้บทอ่านเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทย สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 944 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวจินตนา แสงโสภา ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
23/ธ.ค./2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 E-book เรื่อง Important Days in Thailand, แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่.1 ( อ่าน : 902 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางวลัยพร พาโคกทม ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
23/ธ.ค./2556
ผลงานทางวิชาการ < ไม่มี >
11 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการสร้างเว็บเพจเบื้องต้น รหัสวิชา ง22202 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 998 / ดาวน์โหลด : 377 ) เจ้าของ นางสาวชุติมา พาโคกทม ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
23/ธ.ค./2556
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>