การสร้างชิ้นงาน จากคู่มือการใช้โปรแกรม Pro/Desktop
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ