ชื่อ - นามสกุล :นายไพรวัลย์ สมภูงา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0613599392
Email :