ชื่อ - นามสกุล :นายวิคิด ทินบุตร
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :