[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
 
 
 
เมนูหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

  

   เว็บบอร์ด >> สอบถาม พูดคุยเกี่ยวกับการเรียนการสอน >>
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด 9 เดินตามรอยเท้าพ่อ  VIEW : 390    
โดย นางสรารีย์ เฉลิมรุ่งโรจน์

UID : ไม่มีข้อมูล
โพสแล้ว : 1
ตอบแล้ว :
เพศ :
ระดับ : 1
Exp : 20%
เข้าระบบ :
ออฟไลน์ :
IP : 1.46.104.xxx

 
เมื่อ : อาทิตย์ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 22:44:56   

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด 9 เดินตามรอยเท้าพ่อ เปิดโลกภูมิศาสตร์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้วิจัย นางสรารีย์  เฉลิมรุ่งโรจน์
หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีที่ดำเนินการ 2561

บทคัดย่อ
              การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด 9 เดินตามรอยเท้าพ่อ เปิดโลกภูมิศาสตร์ เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) หาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด 9 เดินตามรอยเท้า
พ่อ เปิดโลกภูมิศาสตร์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด 9 เดินตามรอยเท้าพ่อ เปิดโลกภูมิศาสตร์ เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่าน
เพิ่มเติม ชุด 9 เดินตามรอยเท้าพ่อ เปิดโลกภูมิศาสตร์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้มี 4 ชนิด ได้แก่ (1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด 9 เดินตามรอยเท้าพ่อ
เปิดโลกภูมิศาสตร์ (2) แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 16 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อ (4) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออ่าน
เพิ่มเติมแต่ละเล่ม มีข้อคำถามจำนวน 12 ข้อ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ทั้ง 4 ชนิด ได้ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการทดสอบ จนมีคุณภาพก่อนนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test
dependent)

ผลการวิจัยพบว่า
         1. ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด 9 เดินตามรอยเท้าพ่อ เปิดโลกภูมิศาสตร์
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประสิทธิภาพโดยรวมของหนังสืออ่านเพิ่มเติมทั้ง 5 เล่ม   เท่ากับ
84.63/86.40
        2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วย
หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด 9 เดินตามรอยเท้าพ่อ เปิดโลกภูมิศาสตร์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
         3. ผลการศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด
9 เดินตามรอยเท้าพ่อ เปิดโลกภูมิศาสตร์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
(× ̅=4.51) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 2 ด้าน คือ การใช้ภาษา
และส่งเสริมคุณธรรม  (× ̅= 4.69, 4.53) และนักเรียนพึงพอใจในระดับมาก 3 ด้าน คือ การวัดและ
ประเมินผล ด้านเนื้อหาและด้านการพิมพ์ ภาพและรูปเล่ม  (× ̅= 4.50, 4.48, 4.40)  ตามลำดับRe หัวข้อ :
รูปประกอบ : จำกัดขนาด 100 KB *เฉพาะไฟล์ .jpg, .jpeg, .gif หรือ .png เท่านั้น
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :