[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
 
 
 
เมนูหลัก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

  

   เว็บบอร์ด >> สอบถาม พูดคุยเกี่ยวกับการเรียนการสอน >>
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม “เมืองลุง...เขา ป่า นา เล”   VIEW : 923    
โดย นางอุไรย์ เพ็งแก้ว

UID : ไม่มีข้อมูล
โพสแล้ว : 5
ตอบแล้ว :
เพศ :
ระดับ : 1
Exp : 100%
เข้าระบบ :
ออฟไลน์ :
IP : 223.24.62.xxx

 
เมื่อ : เสาร์ ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:05:19   

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม “เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นของเรา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้วิจัย นางอุไรย์  เพ็งแก้ว
หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน  กองการศึกษา  เทศบาลตำบลเขาชัยสน 
                    อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ปีที่ดำเนินการ 2560
บทคัดย่อ
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  “เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม “เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล” รายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นของเรา ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม “เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล” รายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นของเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  และ  (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม “เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล”  รายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นของเรา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน  เทศบาลตำบลเขาชัยสน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 97 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้มี 4 ชนิด ได้แก่ (1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม “เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล” จำนวน 3 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 เรื่องเมืองหนังโนรา  อู่นาข้าว  เล่มที่ 2 เรื่องพราวน้ำตก  แหล่งนกน้ำ เล่มที่ 3 เรื่องทะเลสาบงาม  เขาอกทะลุ  และเล่มที่ 4 เรื่องน้ำพุร้อน  อัยยะ! พัทลุง (2) แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 12 แผน เวลา 12 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อ (4) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม มีข้อคำถามจำนวน 12 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย( )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ การทดสอบค่าที (t-test  dependent)
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  “เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล”  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เล่มที่ 1  เรื่องเมืองหนังโนรา  อู่นาข้าว  มีประสิทธิภาพ    เท่ากับ 83.57/84.86 เล่มที่ 2 เรื่องพราวน้ำตก  แหล่งนกน้ำ มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ 84.57/84.29 เล่มที่ 3 เรื่องทะเลสาบงาม  เขาอกทะลุ  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ 82.86/83.71 และ เล่มที่ 4 เรื่องน้ำพุร้อน  อัยยะ! พัทลุง มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ 84.21/85.73  ประสิทธิภาพโดยรวมของหนังสืออ่านเพิ่มเติมทั้ง 4 เล่ม เท่ากับ 83.67/84.29  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม  “เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล”  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลการศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม  “เมืองลุง...เขา  ป่า  นา  เล”  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (× ̅=4.51) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 2 ด้าน คือ การใช้ภาษา และส่งเสริมคุณธรรม  (× ̅= 4.69, 4.53) และนักเรียนพึงพอใจในระดับมาก 3 ด้าน คือ การวัดและประเมินผล ด้านเนื้อหา  และด้านการพิมพ์ ภาพ  และรูปเล่ม  (× ̅= 4.50, 4.48, 4.40)  ตามลำดับ